Proclamația din 27 Martie 2016 

Constatând că între cetățenii României și principalele grupări politice decizionale care conduc sau influențează instituțiile statului român s-a format și se adâncește neîncetat un climat de neîncredere care afectează unitatea și stabilitatea societății românești,

Constatând că drepturile civile, social-politice, economice, patrimoniale, culturale ale cetățenilor României și ale întregii comunități românești sunt, de multe ori, desconsiderate sau de-a dreptul încălcate,

Constatând că măsurile economice de până acum au ignorat în mod iresponsabil interesele legitime ale majorității angajaților și angajatorilor români, ceea ce a condus la răspândirea a milioane de compatrioți în toate colțurile lumii precum și la diminuarea dramatică a ponderii capitalului autohton în economia națională,

Constatând amplul fenomen de denigrare și subminare a valorilor și instituțiilor fundamentale ale civilizației românești,

Constatând că România nu și-a valorificat prezența în Uniunea Europeană la nivelul potențialului ei demografic, economic sau geopolitic și nu a reușit să fructifice pe toate dimensiunile cel mai important Parteneriat Strategic pe care îl are – cel cu Statele Unite ale Americii,

Constatând că majoritatea cetățenilor nu este reprezentată civic sau politic, în vederea apărării eficiente a drepturilor și intereselor sale legitime, iar nemulțumirile populației cu privire la felul în care funcționează statul român și instituțiile sale sunt pe deplin justificate,

Considerând că participarea responsabilă a tuturor cetățenilor la rezolvarea gravelor probleme cu care ne confruntăm ca stat și ca societate este singura soluție democratică și eficientă,

Noi, semnatarii acestei proclamații,

Acționând potrivit credinței și convingerilor noastre, în baza drepturilor și obligațiilor constituționale și în acord cu prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului, am hotărât să înființăm

Platforma Civică Națională

“Alianța Noastră”.

Alianța Noastră va funcționa ca o asociație liberă de persoane, grupuri și alte entități – formale și informale – menită să asigure o eficientă împreună lucrare a energiilor și resurselor societății civile românești.

Alianța este deschisă tuturor celor care sunt dispuși să conlucreze, într-un spirit de cooperare democratică, solidaritate patriotică și disciplină civică, pentru susținerea activă a următoarelor deziderate fundamentale:

* Respectarea deplină a drepturilor civile și politice ale cetățenilor României, în primul rând a dreptului de a participa în mod liber, neîngrădit și în deplină cunoștință de cauză la adoptarea deciziilor politice de interes major; promovarea, în acest sens, a unor mecanisme și instituții ale democrației directe;

* Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetățenilor români cu privire la teritoriul național; oprirea înstrăinării proprietăților agricole, a resurselor solului și subsolului, recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenții care pun în pericol climatul, apa, resursele naturale și, în general, mediul înconjurător;

* Susținerea muncii și a inițiativei românești, printr-un parteneriat puternic între stat și mediul economic; reducerea decalajelor economice față de Uniunea Europeană, care nu se poate realiza decât prin susținerea capitalului românesc, singurul cu adevărat interesat să pună în centrul oricăror strategii de dezvoltare spațiul național;

* Apărarea și susținerea activă a drepturilor identitare naționale, a instituțiilor și valorilor fondatoare ale civilizației românești, tradiționale și moderne – familia, satul, școala, biserica, armata, credința creștină, limba română, reperele spirituale, culturale și istorice; descurajarea oricăror acțiuni xenofobe sau antiromânești și blocarea oricăror tentative politico-administrative de a modifica, prin diferite forme de constrângere, actualul profil – etnic, cultural sau religios – al României.

Doar așezați pe un temei de unitate fraternă și solidari acestor obiective și principii vom evita erorile care au condus la eșecul multor acțiuni civice din trecut. Societatea românească nu mai trebuie lăsată la bunul plac al grupurilor de interese partinice și transpartinice, dirijate din interiorul sau din afara țării.

De aceea, Alianța Noastră va reuni, într-un format organizatoric flexibil, policentric, plecând de la baza societății civile, toate asociațiile și organizațiile, grupurile și persoanele care vor înțelege că numai acționând unitar, coerent și într-un spirit de auto-disciplină civică pot fi obținute rezultate semnificative, în folosul întregii societăți.

Vom declanșa neîntârziat procesul de organizare a unor organisme civice reprezentative, pentru a putea stabili calendarul precis al acțiunilor pe care le vom desfășura.

De asemenea, vom elabora și propune un cod civic de integritate. Acesta va fi aplicat cu responsabilitate în evaluarea și selecția viitorilor candidați la funcții și poziții publice, spre a putea fi susținuți de Alianță. Dorim să intervenim în acest proces de selecție, care a stat până acum, aproape exclusiv, sub controlul unor grupuri de interese politico-financiare iresponsabile, și să-l așezăm pe principii meritocratice, susținând competența, corectitudinea și, mai ales, loialitatea față de statul și poporul român.

Alianța va susține atât persoane independente cât și inițiative ale unor grupuri sau chiar partide, însă doar în măsura în care ele corespund criteriilor și obiectivelor sus-amintite. Vom respinge antrenarea în rivalități marginale sau animozități superficiale și ne vom opune cu hotărâre oricăror încercări de dezbinare a Alianței Noastre.

În viziunea fondatorilor Alianței, România este o țară creștină, liberă, primitoare, pașnică și tolerantă, ai cărei locuitori au drepturi imprescriptibile asupra teritoriului național, asupra modului de organizare și funcționare a statului român, a instituțiilor sale și a întregii noastre societăți. Aceste drepturi și prerogative au fost câștigate și apărate timp de milenii, de generații întregi de români. Ele nu sunt negociabile.

Vrem o Românie cu adevărat democratică, o țară de oameni liberi, egali în drepturi și îndatoriri, aflată într-un parteneriat constructiv și demn cu vecinii, aliații și prietenii noștri.

Noi credem că România trebuie să își valorizeze potențialul de care dispune în contextul european, devenind un actor economic semnificativ și un real furnizor de securitate în regiunea Mării Negre și în spațiul carpato-balcanic.

România este patria tuturor cetățenilor săi, iar statul român are misiunea să-i sprijine, să-i inspire și să-i reprezinte pe toți românii, oriunde s-ar afla, astfel încât, dacă ei vor dori să revină acasă, nimeni, niciodată, să nu îi poată împiedica. Pentru aceasta este nevoie de eforturi susținute, înțelepciune, fermitate și devotament.

Se impune, așadar, să acționăm – prin toate mijloacele legale, democratice  și non-violente – pentru a determina adoptarea acelor măsuri politice și administrative apte să asigure României locul ce i se cuvine în familia euroatlantică și în comunitatea internațională. Toți cetățenii români, indiferent de originea lor etnică sau confesiunea religioasă, au dreptul să trăiască în siguranță în țara lor, o țară în care munca cinstită, creativitatea și spiritul întreprinzător să fie încurajate, respectate și corect răsplătite, în care legea să fie lege pentru toți iar libertatea și demnitatea tuturor să fie garantate.

Împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși!

Marian Munteanu

 

 

Programul politic adoptat de Congresul Extraordinar al ANR din data de 18.11.2017

Alianţa Noastră România promovează şi susţine valorile naţionale, democratice, creştine şi sociale, acţionând în slujba intereselor fundamentale ale României şi ale românilor de pretutindeni.

 

 

Statutul partidului Alianța Noastră România

Art. 1 În temeiul libertăţii lăsate de Dumnezeu oamenilor,
Din simţământul datoriei faţă de Poporul Român, faţă de generaţiile trecute şi viitoare,
În acord cu prevederile formulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
Prin exercitarea drepturilor cetățenești restaurate în Decembrie 1989,
S-a înființat în data de 9 mai 2016 Alianța Noastră România, prin Actul de Constituire adoptat în spiritul principiilor Proclamației din 27 Martie 2016 și al acțiunilor civice patriotice din anii 1989-1995..

Statut-ANR cu anexe/shc_shortcode]

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1  Regulamentul de Organizare și Funcţionare (ROF), are rolul de a concretiza, detalia sau clarifica prevederile Statutului Alianţei Noastre România (ANR), în scopul planificării, coordonării şi desfăşurării eficiente a activităţilor specifice, în special în perioada de constituire şi operaţionalizare a structurilor, la nivel local şi central.

 [shc_shortcode class="shc_mybox"]

CAPITOLUL II

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR ANR PÂNĂ LA CONGRES

Art. 2 Activitatea curentă a partidului este condusă de Biroul Permanent (BP) care îndeplineşte un rol tranzitoriu până la alegerea noilor structuri în cadrul primului Congres. BP organizează şi desfăşoară Adunarea Generală în vederea alegerii/constituirii Consiliului Naţional. BP validează cererile de adeziune până la constituirea Consiliului Național (CN).

Art. 3  Consiliul Naţional are rolul de conducere în perioada de până la primul Congres şi va funcţiona cu un număr redus de membri (de regulă 9-15), faţă de prevederile Statutului. Numărul de membri va fi adaptat nevoilor de constituire şi operaţionalizare a structurilor, până la primul Congres.

Art. 4 Din CN fac parte membri BP și persoanele alese în cadrul primei ședințe de constituire. Consiliul Naţional alege Preşedintele Interimar, cu un mandat valabil până la primul Congres.

Art. 5 CN va elabora, adopta şi transmite grupurilor de iniţiativă documentele (orientative) pentru pregătirea şi constituirea organizaţiilor locale, coordonând permanent activitatea din teritoriu.

Art. 6 CN va stabili, modalitatea prin care administratorul website-ului ANR va înştiinţa consiliile judeţene ANR, după constituire, privind fişele de înscriere on-line (Statut art.15).

Art. 7 Evidenţa membrilor, militanţilor şi simpatizanţilor se va ţine conform precizărilor CN și anexei la ROF.

 

CAPITOLUL III

REGULI DE DESFĂŞURARE A ÎNTRUNIRILOR

Art. 8 Pe timpul desfăşurării activităţilor specifice membrii ANR trebuie să respecte regulile generale de convieţuire socială şi publică referitoare, în principiu, la: punctualitate, ţinută decență, comportament civilizat, respect faţă de colegi, politeţe, modestie, echilibru etc.

Art. 9 Pe timpul desfăşurării activităţilor publice (întâlnirilor de lucru, prezentărilor, simpozioanelor, sesiunilor de comunicări etc.) membrii ANR:

*trebuie să asigure menţinerea unei atmosfere de lucru corespunzătoare;
*nu vor întrerupe persoanele care îşi expun opiniile;
*nu vor folosi telefoane (tablete, laptop-uri), decât în măsura în care acestea sunt destinate prezentărilor;
*vor trece dispozitivele electronice în modul „silențios”, la începerea activităţilor;
*nu vor avea atitudini ireverenţioase (nepoliticoase);
*vor respecta secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor care au acest caracter;
*se vor abţine de la manifestări care aduc atingere prestigiului partidului;
*nu vor consuma alimente, băuturi alcoolice şi alte substanţe interzise.

Art. 10 Legitimarea fiecărui participant la întâlnirile ANR se face exclusiv pe baza legitimației de mebru, legitimație emisă și vizată de BP.

 

CAPITOLUL IV

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE

Art. 11 Pentru buna desfăşurare a activităţilor ANR, în mod organizat și eficient, BP, respectiv CN, precum și toate structurile locale:

– vor planifica principalele activităţi (de regulă, pentru un an calendaristic) şi se vor adapta documentele de lucru conform nevoilor curente, în funcţie de evenimentele concrete, lunar şi ori de cate ori e nevoie;
– vor consemna, în procese verbale (minute ale întâlnirilor), propunerile participanţilor şi deciziile în cadrul ANR;
– va asigura fluxul informaţional corespunzător, operativ şi continuu;
– vor elabora şi vor difuza structurilor locale modele ale documetelor de lucru.

Art. 12 Toate informațiile legate de activitatea ANR, de membri, de deciziile politice, operaționale și de comunicare vor fi tratate de către toți membri ANR în regim de strictă confidențialitate. Încălcarea acestei prevederi se poate sancționa de către BPN cu excluderea din partid.

Art. 13 Documentele ANR (adeziunile membrilor, registrul de evidență a membrilor, hotărârile Consiliului Local vor fi transmise prin curier, în format printat, în original Secretariatului General ANR, Consiliul local păstrând o copie – aceste documente nu vor fi transmise pe e-mail). Tipul de comunicare va fi validat cu departamentul de comunicare și cu SG ANR, pentru a putea asigura un climat de comunicare sigur și eficient.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 Art. 14 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) a fost discutat în cadrul şedinţei Biroului Permanent şi a fost aprobat de către Consiliu Național în termenul legal.

Art. 15 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare de la data de 03.08.2016 şi va fi valabil până la primul Congres.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conţine _ anexe, care fac parte integrantă din acesta.

 

Anexe:

Modelul cererii de adeziune
Formatul Registrului de evidenţă a membrilor, militanţilor şi simpatizanţilorGhidul de constituire a structurilor locale

Şedinţe, adunări generale

Militanţii, simpatizanţii, invitaţii