Proclamația din 27 Martie 2016 

Constatând că între cetățenii României și principalele grupări politice decizionale care conduc sau influențează instituțiile statului român s-a format și se adâncește neîncetat un climat de neîncredere care afectează unitatea și stabilitatea societății românești,

Constatând că drepturile civile, social-politice, economice, patrimoniale, culturale ale cetățenilor României și ale întregii comunități românești sunt, de multe ori, desconsiderate sau de-a dreptul încălcate,

Constatând că măsurile economice de până acum au ignorat în mod iresponsabil interesele legitime ale majorității angajaților și angajatorilor români, ceea ce a condus la răspândirea a milioane de compatrioți în toate colțurile lumii precum și la diminuarea dramatică a ponderii capitalului autohton în economia națională,

Constatând amplul fenomen de denigrare și subminare a valorilor și instituțiilor fundamentale ale civilizației românești,

Constatând că România nu și-a valorificat prezența în Uniunea Europeană la nivelul potențialului ei demografic, economic sau geopolitic și nu a reușit să fructifice pe toate dimensiunile cel mai important Parteneriat Strategic pe care îl are – cel cu Statele Unite ale Americii,

Constatând că majoritatea cetățenilor nu este reprezentată civic sau politic, în vederea apărării eficiente a drepturilor și intereselor sale legitime, iar nemulțumirile populației cu privire la felul în care funcționează statul român și instituțiile sale sunt pe deplin justificate,

Considerând că participarea responsabilă a tuturor cetățenilor la rezolvarea gravelor probleme cu care ne confruntăm ca stat și ca societate este singura soluție democratică și eficientă,

Noi, semnatarii acestei proclamații,

Acționând potrivit credinței și convingerilor noastre, în baza drepturilor și obligațiilor constituționale și în acord cu prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului, am hotărât să înființăm

Platforma Civică Națională

“Alianța Noastră”.

Alianța Noastră va funcționa ca o asociație liberă de persoane, grupuri și alte entități – formale și informale – menită să asigure o eficientă împreună lucrare a energiilor și resurselor societății civile românești.

Alianța este deschisă tuturor celor care sunt dispuși să conlucreze, într-un spirit de cooperare democratică, solidaritate patriotică și disciplină civică, pentru susținerea activă a următoarelor deziderate fundamentale:

* Respectarea deplină a drepturilor civile și politice ale cetățenilor României, în primul rând a dreptului de a participa în mod liber, neîngrădit și în deplină cunoștință de cauză la adoptarea deciziilor politice de interes major; promovarea, în acest sens, a unor mecanisme și instituții ale democrației directe;

* Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetățenilor români cu privire la teritoriul național; oprirea înstrăinării proprietăților agricole, a resurselor solului și subsolului, recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenții care pun în pericol climatul, apa, resursele naturale și, în general, mediul înconjurător;

* Susținerea muncii și a inițiativei românești, printr-un parteneriat puternic între stat și mediul economic; reducerea decalajelor economice față de Uniunea Europeană, care nu se poate realiza decât prin susținerea capitalului românesc, singurul cu adevărat interesat să pună în centrul oricăror strategii de dezvoltare spațiul național;

* Apărarea și susținerea activă a drepturilor identitare naționale, a instituțiilor și valorilor fondatoare ale civilizației românești, tradiționale și moderne – familia, satul, școala, biserica, armata, credința creștină, limba română, reperele spirituale, culturale și istorice; descurajarea oricăror acțiuni xenofobe sau antiromânești și blocarea oricăror tentative politico-administrative de a modifica, prin diferite forme de constrângere, actualul profil – etnic, cultural sau religios – al României.

Doar așezați pe un temei de unitate fraternă și solidari acestor obiective și principii vom evita erorile care au condus la eșecul multor acțiuni civice din trecut. Societatea românească nu mai trebuie lăsată la bunul plac al grupurilor de interese partinice și transpartinice, dirijate din interiorul sau din afara țării.

De aceea, Alianța Noastră va reuni, într-un format organizatoric flexibil, policentric, plecând de la baza societății civile, toate asociațiile și organizațiile, grupurile și persoanele care vor înțelege că numai acționând unitar, coerent și într-un spirit de auto-disciplină civică pot fi obținute rezultate semnificative, în folosul întregii societăți.

Vom declanșa neîntârziat procesul de organizare a unor organisme civice reprezentative, pentru a putea stabili calendarul precis al acțiunilor pe care le vom desfășura.

De asemenea, vom elabora și propune un cod civic de integritate. Acesta va fi aplicat cu responsabilitate în evaluarea și selecția viitorilor candidați la funcții și poziții publice, spre a putea fi susținuți de Alianță. Dorim să intervenim în acest proces de selecție, care a stat până acum, aproape exclusiv, sub controlul unor grupuri de interese politico-financiare iresponsabile, și să-l așezăm pe principii meritocratice, susținând competența, corectitudinea și, mai ales, loialitatea față de statul și poporul român.

Alianța va susține atât persoane independente cât și inițiative ale unor grupuri sau chiar partide, însă doar în măsura în care ele corespund criteriilor și obiectivelor sus-amintite. Vom respinge antrenarea în rivalități marginale sau animozități superficiale și ne vom opune cu hotărâre oricăror încercări de dezbinare a Alianței Noastre.

În viziunea fondatorilor Alianței, România este o țară creștină, liberă, primitoare, pașnică și tolerantă, ai cărei locuitori au drepturi imprescriptibile asupra teritoriului național, asupra modului de organizare și funcționare a statului român, a instituțiilor sale și a întregii noastre societăți. Aceste drepturi și prerogative au fost câștigate și apărate timp de milenii, de generații întregi de români. Ele nu sunt negociabile.

Vrem o Românie cu adevărat democratică, o țară de oameni liberi, egali în drepturi și îndatoriri, aflată într-un parteneriat constructiv și demn cu vecinii, aliații și prietenii noștri.

Noi credem că România trebuie să își valorizeze potențialul de care dispune în contextul european, devenind un actor economic semnificativ și un real furnizor de securitate în regiunea Mării Negre și în spațiul carpato-balcanic.

România este patria tuturor cetățenilor săi, iar statul român are misiunea să-i sprijine, să-i inspire și să-i reprezinte pe toți românii, oriunde s-ar afla, astfel încât, dacă ei vor dori să revină acasă, nimeni, niciodată, să nu îi poată împiedica. Pentru aceasta este nevoie de eforturi susținute, înțelepciune, fermitate și devotament.

Se impune, așadar, să acționăm – prin toate mijloacele legale, democratice  și non-violente – pentru a determina adoptarea acelor măsuri politice și administrative apte să asigure României locul ce i se cuvine în familia euroatlantică și în comunitatea internațională. Toți cetățenii români, indiferent de originea lor etnică sau confesiunea religioasă, au dreptul să trăiască în siguranță în țara lor, o țară în care munca cinstită, creativitatea și spiritul întreprinzător să fie încurajate, respectate și corect răsplătite, în care legea să fie lege pentru toți iar libertatea și demnitatea tuturor să fie garantate.

Împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși!

Marian Munteanu

 

 

Programul politic adoptat de Congresul Extraordinar al ANR din data de 18.11.2017

Alianţa Noastră România promovează şi susţine valorile naţionale, democratice, creştine şi sociale, acţionând în slujba intereselor fundamentale ale României şi ale românilor de pretutindeni.

 

 

Statutul partidului Alianța Noastră România

Art. 1 Partidul Alianța Noastră România este persoană juridică de drept public, asociaţie cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinţei politice a cetăţenilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie.


Art. 2 Partidul Alianța Noastră România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările și completările aduse prin Legea 114/2015 şi ale Statutului propriu.
Art. 3 Denumirea integrală a partidului este Alianța Noastră România iar denumirea prescurtată este ANR.
Art. 4 Semnul permanent al partidului este reprezentat de denumirea Alianța Noastră, și va fi reprezentat grafic printr-un triunghi care are în componență litera A stilizată sub formă de triunghi și litera N, iar la bază denumirea „ALIANȚA NOASTRĂ” scrisă cu majuscule și cu aceeași literă A stilizată sub formă de triunghi. Culorile utilizate în semnul permanent sunt roșu închis (Pantone 194C) și negru. Semnul permanent al partidului este înfăţişat în Anexa 1.
Art. 5 Semnul electoral al partidului este reprezentat în partea de sus de denumirea „ALIANȚA NOASTRĂ” scrisă cu majuscule și cu litera A stilizată sub formă de triunghi, iar în partea de jos litera A stilizată sub formă de triunghi și litera N, culorile utilizate fiind gri și negru. Semnul electoral al partidului este înfăţişat în Anexa 2.
Art. 6 Culorile utilizate în semnul permanent se regăsesc în drapelul partidului și în toate elementele ce țin de identitatea vizuală a partidului.
Art. 7 Imnul partidului se aprobă de către Consiliul Național al partidului.
Art. 8 Sediul central al partidului Alianța Noastră România este în Bucureşti, Str. Sabinelor nr. 31, corp Aap. 2, sector 5.
Art. 9 Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Biroului Permanent.
Art. 10 Partidul Alianța Noastră România este un partid naţional, democratic, creştin şi social care urmăreşte numai obiective politice, ele fiind subordonate scopului său fundamental – apărarea caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al Statului Român.

CAPITOLUL II
MEMBRII, MILITANŢII SI SIMPATIZANŢII
PARTIDULUI ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA

Art. 11 Pot deveni membri ai partidului Alianța Noastră România cetățenii români cu drept de vot, care:
a) respectă Statutul şi susţin Programul partidului;
b) îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa partidului;
c) nu încalcă prevederile Legii partidelor politice;
d) nu au săvârşit abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice anterioare;
e) nu le-au fost interzise prin hotărâre judecătorească definitivă exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
f) nu au desfășurat activități ostile României.
Art. 12 Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri şi pot constitui filiale ale partidului, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.
Art. 13 Dobândirea calităţii de membru al partidului se face în temeiul hotărârii de validare a Consiliului Judeţean ANR, emisă în baza unei cereri de adeziune adresate de solicitant Președintelui Consiliului Local ANR al organizaţiei în raza căreia domiciliază, îşi are reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea solicitantul, cu aprobarea Consiliului Local ANR.
Art. 14 Solicitarea dobândirii calităţii de membru al partidului se poate adresa şi on-line, prin completarea Fişei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al partidului.
Art. 15 Președintele Consiliului Local al partidului are obligaţia de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicaţiei on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
Art. 16 Membrii de partid care au atribuţii sau activităţi politice permanente, precum şi membrii de partid care se implică activ şi constant în activitatea curentă sau electorală a partidului, sunt militanţi ai partidului.
Art. 17 Consiliul Local al organizaţiei va dezbate aprobarea fiecărei cereri în parte, urmând să comunice decizia adoptată în cel mult 15 zile de la depunerea cererii. Data înscrierii în partid este data la care a fost aprobată cererea.
Art. 18 Înmânarea legitimaţiei de membru se face în maxim 30 de zile de la validarea cererii de către Consiliul Judeţean ANR.
Legitimaţia de membru va fi semnată de către Președintele Consiliului Judeţean ANR pe teritoriul căruia se află organizaţia locală respectivă şi va avea aplicată ştampila acestui organism.
Până la înfiinţarea organizaţiei judeţene, legitimaţia de membru va fi semnată de către Coordonatorul Regional al regiunii de care aparține județul respectivși va avea aplicată ştampila acestui organism.
Art. 19 Legitimaţiile de membru trebuiesc vizate de patru ori pe an, o dată la fiecare trei luni.
Art. 20 În cazul respingerii cererii, solicitantul poate face contestaţie în termen 15 zile de la comunicarea respingerii către Consiliul Judeţean ANR. În cazul în care nu există organizaţie judeţeană contestaţiile vor fi adresate Consiliului Național. Aceste foruri trebuie să se pronunţe în termen de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei, iar decizia rămâne definitivă.
Art. 21 Împotriva deciziei de aprobare a cererii, orice membru al filialei respective poate depune contestaţie la Consiliul Local în termen de 10 zile de la data aprobării cererii, care se soluţionează de către acest for în prezenţa părţilor, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.
Art. 22 Membrii partidului Alianța Noastră România au următoarele drepturi:
a) să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat;
b) să participe la activitatea filialelor teritoriale;
c) să participe la luarea deciziilor în cadrul structurilor organizatorice conform competenţelor prevăzute în Statut;
d) să aleagă şi să fie aleși în funcțiile de conducere din partid;
e) să propună şi să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale dacă îndeplinesc condiţiile legale și Statutare;
f) să demisioneze din orice funcţie deţinută în cadrul partidului sau din partid, cu efect imediat;
g) să primească din partea partidului tot sprijinul pentru îndeplinirea sarcinilor în interiorul partidului sau a celor care decurg din activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin sprijinul politic al partidului.
Art. 23 Membrii partidului Alianța Noastră România au următoarele obligaţii:
a) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa statului naţional român, precum şi pentru ridicarea prestigiului României în lume;
b) să cunoască, să respecte, să promoveze şi să aplice prevederile Statutului și ale Programului partidului;
c) să fie loiali şi să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului;
d) să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a cooptarii de noi membri în rândurile acestuia;
e) să îndeplinească sarcinile şi să respecte hotărârile adoptate de către organele de conducere superioare ierarhic;
f) să respecte hotărârile şi deciziile Comisiei Nationale de Arbitraj;
g) să participe cu regularitate la întâlnirile şi activităţile structurilor organizatorice din care fac parte și la celelalte activităţi organizate de partid;
h) să îşi asume responsabilităţi în cadrul organizaţiei şi să le finalizeze până la termenul stabilit;
i) să cunoască documentele şi punctele de vedere oficiale ale partiduluişi să promoveze ideile cuprinse în acestea pentru creşterea rolului partiduluica factor de decizie politică atât la nivel local cât şi la nivel naţional;
j) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid;
k) să nu desfășoare activități șisă nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii activităţii sau imaginii partidului şi care contravin poziţiilor formulate de organele de conducere ale partidului;
l) sa aiba un comportament demn și onest în societate, chiar și în afara vieții de partid;
m) să achite lunar cotizaţia de membru stabilită de Consiliul Național.
Art. 24 Neplata cotizaţiei până la sfârşitul unei luni atrage pierderea dreptului de vot în luna următoare.
Art. 25 Membrii Grupurilor de Iniţiativă vor achita cotizaţiile Consiliilor Judeţene, respectiv celei din municipiul reşedinţă de judeţ. În cazul în care acestea nu există, le vor achita Consiliului Naţional.
Art. 26 Calitatea de membru al partidului Alianța Noastră România se pierde prin:
a) demisie;
b) excludere;
c) înscrierea în alt partid;
d) deces.
Încetarea calităţii de membru intră în vigoare la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile prevăzute mai sus.
Art. 27 Demisia are loc pe baza unei cereri scrise depuse împreună cu legitimaţia de membru la sediul filialei locale din structura căreia face parte cel care demisionează.
Ea are efecte din momentul înregistrării ei în evidenţele filialei locale respective.
Art. 28 Membrii partidului Alianța Noastră România pot fi sancţionaţi prin excludere sau prin aplicarea altor măsuri disciplinare conform Statutului.
În cazul săvârşirii unor abateri, membrii partidului pot primi următoarele sancțiuni:
a) avertisment;
b) suspendare din funcţia deținută în partid pe o durată de timp limitată;
c) destituire din funcţia deținută în partid;
d) retragerea sprijinului politic pentru membrii aflaţi în funcţii publice;
e) excludere din partid.
Deciziile de sancţionare se dispun conform procedurii prevăzute la art. 29 și 30 ale prezentului Statut.
Art. 29 Abaterile sancţionate cu luarea de măsuri disciplinare prevăzute la art. 28, al. a-d sunt:
a) încălcarea prevederilor statutului;
b) neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile partidului;
c) neîndeplinirea sarcinilor primite din partea conducerii locale, județene sau naționale;
d) neplata cotizaţiei, în mod nejustificat, pe o perioadă de 6 luni;
Pentru abaterile de mai sus, forurile de conducere competente se pot sesiza din oficiu.
Art. 30 Sancţiunea excluderii unui membru din partidul Alianța Noastră România se aplică în una din următoarele situaţii:
a) dacă a încălcat grav prevederile Statutului;
b) dacă a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului;
c) dacă a săvârşit abateri grave de la disciplina partidului;
d) dacă persoanei în cauză i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre judecătorească definitivă.
Art. 31 Excluderea membrilor partidului se propune şi se hotărăşte după cum urmează:
a) pentru membrii fără funcţii în forurile de conducere locale sau în administraţia publică locală, la propunerea oricărui membru al filialei locale, prin hotărârea Consiliului Local;
b) pentru membrii Consiliului Local, la propunerea Președintelui Consiliului Local sau la propunerea a cel putin 1/3 din membrii Adunării Generale Locale, prin hotărârea Consiliului Judeţean ANR, cu validarea Biroului Permanent. În cazul în care nu există organizaţie judeţeană decizia se ia de către Consiliul Naţional, la propunerea Președintelui Consiliului Local.
c) pentru membrii cu funcții în Administrația Publică Locală, la propunerea Președintelui Consiliului Local sau la propunerea a cel puțin 1/3 din Adunarea Generala Locală, la propunerea Președintelui Consiliului Judeţean ANR sau la propunerea a cel putin 1/3 din Adunarea Generală Județeană sau la propunerea unui membru al Biroului Permanent, prin hotărârea Biroului Permanent.
d) pentru membrii cu funcții în Administrația Publică Județeană, la propunerea Președintelui Consiliului Judeţean ANR sau la propunerea a cel puțin 1/3 din membrii Adunării Generale Județene sau la propunerea unui membru al Biroului Permanent, prin hotărârea ConsiliuluiJudeţean ANR, cu validarea Biroului Permanent sau prin hotărârea Biroului Permanent.
e) pentru membrii ConsiliuluiJudeţean ANR, la propunerea Președintelui Consiliului Judeţean ANR, a cel puțin 1/3 din membrii Adunării Generale Județene sau la propunerea unui membru al Biroului Permanent prin hotărârea Biroului Permanent;
f) pentru membrii Biroului Permanent, la propunerea Președintelui partidului Alianța Noastră România prin hotărârea Consiliului Naţional;
g) pentru Președintele partidului, la propunerea Consiliului Naţional, prin hotărârea Congresului partidului;
h) pentru membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și cei ai Comisiei Naționale de Cenzori, la propunerea oricărui membru al Consiliului Naţional, validată de Congresul partidului.
Art. 32 În cazuri excepţionale, Președintele partidului poate decide aplicarea oricărei sancţiuni oricărui membru al partidului Alianța Noastră România, cu efect imediat, sancțiune ce va fi confirmată sau infirmată de organul corespunzator abilitat să aplice sancțiunea respectivă la prima sa întrunire.
Art. 33 Decizia aplicării sancțiunilor poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, la Comisia Județeană de Arbitraj competentă. Decizia Comisiei Județene de Arbitraj se pronunţă în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei şi este cu drept de apel la Comisia Naţională de Arbitraj. Hotărârea Comisiei Naţionale de Arbitraj se ia în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrare şi are caracter definitiv.
Art. 34 Decizia aplicării sancțiunii de excludere poate fi contestatăîn termen de 48 de ore de la comunicare la Comisia Națională de Arbitraj. Hotărârea Comisiei Naţionale de Arbitraj se ia în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrare şi are caracter definitiv.
Art. 35 În cazul în care o filiala a partidului încalcă prevederile Statutului şi Programul Partidului, aducînd prejudicii grave imaginii, activităţii şi unităţii acestuia, Biroul Permanent poate hotărî dizolvarea filialei respective. Decizia de dizolvare se adoptă, prin vot secret, de către Biroul Permanent al partidului, cu 2/3 din numărul membrilor săi.
Art. 36 Simpatizanţii partidului sunt cetăţeni români sau străini care susțin Programul partidului şi acţiunile politice ale acestuia.
Art. 37 Simpatizanţii pot fi invitaţi să participe la adunările filialelor partidului precum şi la diverse acţiuni politice.
Art. 38 În campaniile electorale, simpatizanţii partidului pot participa la acţiuni de propagandă şi pot fi desemnaţi ca delegaţi în birourile secţiilor de votare.
Art. 39 Evidenţa simpatizanţilor partidului se ţine într-un registru, la filialele teritoriale.
Art. 40 Pentru activităţi deosebite sau îndelungate în organizaţiile partidului, la toate nivelurile, membrii de partid pot primi distincţii şi pot fi recompensaţi.
Normele de acordare a distincţiilor şi recompenselor vor fi aprobate de către Biroul Permanent, la propunerea Consiliilor Judeţene.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA PARTIDULUI
ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA

Art. 41 Partidul Alianța Noastră România este organizat și funcţionează, potrivit legii, atât la nivel naţional cât şi local, cuprinzând:
a) Filialele locale: comunale, orăşeneşti, municipale şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.
b) Filialele judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti.
c) Consiliile regionale, care includ mai multe filiale județene, după modelul regiunilor de dezvoltare ale României;
d) Filialele din afara ţării.
Art. 42 Filialele locale se pot constitui statutar dacă au cel puţin 10 membri.
Art. 43 Filialele judeţene se pot constitui statutar dacă în judeţul respectiv există organizaţie la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ.
Art. 44 Consiliile Regionale coordonează activitatea filialelor județene ale partidului grupate după modelul regiunilor de dezvoltare ale României.
Art. 45 Filialele din afara ţării pot fi înființate la inițiativa membrilor partidului din diaspora și își vor desfășura activitatea în conformitate cu prezentul Statut și cu respectarea legilor țării în care activează.
Art. 46 Până la înfiinţarea filialelor se pot constitui Grupuri de Iniţiativă pentru înfiinţarea filialelor locale. Aceste Grupuri de Iniţiativă se pot constitui statutar dacă au cel puţin trei membri, dintre care unul este numit preşedintele Grupului de Iniţiativă prin hotărârea ConsiliuluiJudeţean ANR sau a Consiliului Naţional, în cazul în care nu există filială judeţeană.
Art. 47 Grupul de Iniţiativă va funcţiona statutar o perioadă de trei luni de la emiterea deciziei de funcţionare de către Consilul Judeţean ANR sau de către Consiliul Naţional, în cazul în care nu există filială judeţeană, şi are ca atribuţii principale:
a) înfiinţarea organizaţiei locale conform Statutului şi regulamentelor interne de organizare şi funcţionare ale partidului;
b) ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi deciziilor forurilor de conducere de la nivel Judeţean şi naţional;
c) asigurarea informării Consiliului Judeţean ANR sau a Consiliului Naţional asupra evenimentelor petrecute şi acţiunilor desfăşurate pe plan local.
Art. 48 Grupurile de iniţiativă care nu-şi îndeplinesc atribuţiile cf. Art. 49 sunt desfiinţate. Hotărârea se ia de către Consiliul Judeţean ANR, iar în cazul în care nu există structură judeţeană, hotărârea se ia de către Consilul Naţional.
Art. 49 La nivelul inferior ierarhic filialelor locale, se pot organiza filiale de partid asimilate satelor, secţiilor de votare sau cartierelor prin hotărârea Consiliului Local pe raza căreia acestea se organizează.
Art. 50 Forurile de conducere ale partidului la toate nivelurile sunt alese prin vot secret.
Art. 51 Funcţiile de conducere în filialele locale, judeţene, ale sectoarelor şi ale municipiului Bucureşti pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 52 Forurile de conducere ale partidului își desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii acestora, cu excepțiile prevăzute de Statut.
Art. 53 Deciziile forurilor de conducere se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi, cu excepțiile prevăzute de Statut.
Art. 54 Deciziile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid. Deciziile structurilor de conducere sunt obligatorii pentru forurile, filialele și membrii cărora li se adresează.
Art. 55 Coordonarea și organizarea campaniilor electorale ale partidului se fac conform competenţelor stabilite prin prevederile prezentului Statut. Organele împuternicite să prezinte listele de candidaturi sunt Președintele ConsiliuluiJudeţean ANR, pentru alegerile locale, şi Președintele partidului, pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale.

Structura organizatorică la nivel local
a partidului Alianța Noastră România

Art. 56 Filialele locale sunt constituite pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, comunală, orăşenească, municipală, respectiv de sector.
Art. 57 Filialele locale ale partidului Alianța Noastră România au următoarele foruri de conducere:
a) Adunarea Generală Locală a membrilor organizaţiei;
b) Consiliul Local.
Art. 58 Adunarea Generală Locală cuprinde totalitatea membrilor organizaţiei locale la data convocării acesteia. Ea se întruneşte o data pe an şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Local ANR, a Consiliului Judeţean ANR sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puţin 2/3 din numărul membrilor filialei.
Art. 59 Convocarea Adunării Generale Locale a membrilor filialei se face cu cel puţin 15 zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 5 zile înainte pentru şedinţaextraordinară, de către Președintele Consiliului Local/Județean ANR, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poştă, fax), fiecărui membru al filialei. Președintele ConsiliuluiLocal ANR are obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor membrilor la Adunarea Generală Locală.
Art. 60 Adunarea Generală Locală are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de filială de la Adunarea Generală Locală precedentă şi aprobă programul de acțiune pentru perioada următoare;
b) alege Președintele Consilului Local ANRşi membrii Consiliului Local ANR pe o perioadă de 2 ani;
c) alege prin vot secret delegații pentru Adunarea Generală Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza normei de reprezentare stabilite de Consiliul Judeţean ANR;
d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;
e) analizează activitatea desfăşurată de Consiliul Local ANR;
f) aprobă măsurile necesare întăririi organizaţiei şi aplicării obiectivelor din Programul Partidului precum şi din celelalte documente oficiale;
g) aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale propuse de către Consiliul Local ANR şi le supune spre definitivare şi validare Biroului Permanent;
h) propune excluderea membrilor partidului cu funcții în Consiliul Local ANR sau în administrația publică locală.
Art. 61 Consiliul Local ANR este format din 5-7 membri şi are următoarea structură:
a) Președintele Consiliului Local ANR;
b) Vicepreședintele Consiliului Local ANR;
c) Secretarul executiv;
d) Trezorierul;
e) 1-3 consilieri.
Art. 62 Președintele Consiliului Local ANR reprezintă partidul în relațiile oficiale, este ales pentru un mandat de 2 ani și are următoarele atribuții:
a) convoacă Adunarea Generala Localăși ConsiliulLocal ANR şi conduce şedinţele acestora;
b) coordonează activitatea filialei localeși primește cererile de adeziune ale celor care doresc să devină membri ai partidului;
c) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local ANR şi ale organelor de conducere ierarhic superioare;
d) reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii politice sau neguvernamentale, pe plan local;
e) propune excluderea membrilor cu funcții în Consiliul Local ANR sau în administrația publică locală;
f) semnează actele oficiale ale organizaţiei, în limita competenţelor.
Art. 63 Vicepreședintele Consiliului Local ANR are următoarele atribuţii:
a) coordonează domenii de activitate şi programe specifice;
b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votareși cartierelor;
c) coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a acţiunilor organizate la nivelul localităţii;
d) îndeplinește alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local ANR.
Art. 64 Secretarul Executiv al filialei locale are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative;
b) coordonează activitatea de evidenţă a membrilor de partid, a militanţilor și a simpatizanţiilor la nivelul filialei locale şi o comunică filialei judeţene;
c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor filialei;
d) constituie Arhiva de documente a organizaţiei;
e) îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local ANR.
Art. 65 Trezorierul filialei locale are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiilor;
b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile filialei, asigurând legalitatea utilizării acestora;
c) coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu;
d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabilă a filialei.
Art. 66 Consilierii au atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Local ANR, la propunerea Președintelui ConsiliuluiLocal ANR.
Art. 67 La şedinţele Consiliului Local ANR poate participa orice membru al filialei cu acceptul Președintelui ConsiliuluiLocal ANR.
Art. 68 Consiliul Local comunal, orășenesc sau de sector se întruneşte de două ori pe lună şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Consiliului Local ANR, a Consiliului Judeţean ANR sau la cererea a cel puţin doi dintre membrii Consiliului Local ANR.
Art. 69 Consiliul Local ANR al municipiului reşedinţă de judeţ se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Consiliului Local ANR, a Consiliului Judeţean ANR sau la cererea a cel puţin doi dintre membrii acestuia.
Art. 70 Consiliul Local ANR are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea filialei în intervalul dintre Adunările Generale Locale;
b) mobilizează membrii de partid, militanţii şi simpatizanţii la activităţile organizate;
c) organizează întruniri pentru informarea cetăţenilor cu privire la acţiunile şi Programul Politic al partidului şi organizează sistemul de relaţii cu publicul;
d) adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi a Programului Politic al partidului, a hotărârilor organelor ierarhic superioare;
e) se preocupă permanent pentru atragerea de noi membri de partid în cadrul filialei;
f) organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generală Locală;
g) supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi în raza teritorială a filialei şi propun soluţii pentru rezolvarea acestora;
h) realizează şi centralizează evidenţa membrilor de partid, a militanţilor și a simpatizanţiilor la nivelul filialei locale şi o comunică filialei judeţene;
i) coordonează campaniile electorale ale partiduluila nivel local și răspunde de îndeplinirea obiectivelor electorale;
j) duce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale partidului;
k) informează periodic organele ierarhic superioare asupra acţiunilor şi activităţilor filialei, precum şi cu privire la hotărârile proprii;
l) analizează activitatea primarului, viceprimarilor şi a consilierilor locali, membri ai partidului;
m) administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei locale;
n) gestionează fondurile filialei şi coordonează activitatea de încasare a cotizaţiei de membru şi a celorlalte surse de finanţare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
o) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;
p) organizează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora şi le transmit operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii;
q) adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice locale, la nivel de comună, oraş, municipiu;
r) propune listele de candidaţi pentru alegerile locale;
s) coordonează activitatea membrilor aleşi în structurile administraţiei publice locale;
t) aprobă cererile de înscriere în partid;
u) solutioneaza contestațiile formulate împotriva deciziilor de aprobare a cererilor de înscriere în partid;
v) stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale organizaţiei locale şi efectuează angajări şi concedieri;
w) hotărăște excluderea membrilor fără funcţii în forurile de conducere locale sau în administraţia publică locală, la propunerea oricărui membru al filialei locale;
x) propune Biroului Permanent, cu cel putin 1/3 din membri săi, excluderea membrilor partidului cu funcţii în Consiliul Judeţean ANR.

Structura organizatorică la nivel judeţean
a partidului Alianța Noastră România

Art. 71 Organizaţiile locale cuprinse pe teritoriul unui judeţ, constituie filială judeţeană, cu sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.
Art. 72 Toate prevederile cu privire la organizarea județeană se aplică corespunzător și filialei Municipiului București.
Art. 73 Filialele judeţene şi cea a municipiului Bucureşti coordonează, în plan judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Politic al partidului şi hotărârile Consiliului Naţional.
Art. 74 Forurile de conducere ale partidului Alianța Noastră România la nivel judeţean sunt următoarele:
a) Adunarea Generală Judeţeană;
b) Consiliul Judeţean ANR;
Art. 75 Adunarea Generală Judeţeană este formată din:
a) Președinții Consiliilor Locale ANR;
b) delegații aleşi prin vot secret de Adunările Generale Locale, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Judeţean ANR, în funcție de numărul membrilor filialelor locale.
Art. 76 Adunarea Generală Judeţeană, se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Judeţean ANR, la cererea, în scris, a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale Judeţene sau la decizia Biroului Permanent.
Art. 77 Convocarea Adunării Generale Judeţene se face cu cel puţin 15 zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 5 zile înainte pentru şedinţaextraordinară, de către Președintele ConsiliuluiJudeţean ANR, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poştă, fax). Președintele ConsiliuluiJudeţean ANR are obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanţilor la Adunarea Generală Judeţeană.
Art. 78 Adunarea Generală Judeţeană are următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean ANRde la Adunarea Generală Judeţeană precedentă şi aprobă programul de acţiune pentru perioada următoare;
b) alege Președintele ConsiliuluiJudeţean ANR şi membrii ConsiliuluiJudeţean ANR pentru o perioadă de 4 ani;
c) alege cei 3 membri ai Comisiei Judeţene de Arbitraj pentru o perioadă de 4 ani;
d) alege cei 3 membri ai Comisiei Judeţene de Cenzori pentru o perioadă de 4 ani;
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;
f) dezbate raportul Comisiei Judeţene de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;
g) aprobă propunerile de candidaturi din județ la alegerile parlamentare şi le înaintează spre validare Biroului Permanent;
h) adoptă măsurile necesare întăririi filialei şi aplicării obiectivelor din Programul partidului precum şi din celelalte documente oficiale.
Art. 79 Consiliul Judeţean ANR coordonează activitatea filialei în perioada dintre Adunările Generale Judeţene.
Art. 80 Consiliul Judeţean ANR este alcătuit din 7-9 membri şi are următoarea structură:
a) Președintele Consiliului Judeţean ANR;
b) 2 Vicepreședinți ai Consiliului Judeţean ANR;
c) Secretarul Executiv;
d) Trezorierul;
e) 2-4 Consilieri.
Art. 81 Președintele Consiliului Judeţean ANR este ales pentru un mandat de 4 ani şi are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea filialei judeţene şi conduce şedinţele Consiliului Judeţean ANR şi ale Adunării Generale Judeţene;
b) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Judeţean ANR precum şi ale organelor de conducere naţionale ale partidului;
c) reprezintă filiala în cadrul Consiliului Naţional, al cărui membru de drept este;
d) reprezintă filiala la nivel de judeţ în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte partide şi societatea civilă;
e) convoacă Adunarea Generală Judeţeană și Consiliul Judeţean ANR;
f) propune atribuții pentru Consilierii care fac parte din Consiliul Judeţean ANR;
g) propune Biroului Permanent excluderea membrilor cu funcții în Consiliul Judeţean ANR sau în administrația publică județeană;
h) depune listele de candidaturi pentru alegerile locale, validate de Biroul Permanent;
i) semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţelor.
Art. 82 Vicepreședinții Consilului Judeţean ANR au următoarele atribuţii:
a) coordonează domenii de activitate şi programe specifice;
b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a filialelor locale;
c) coordonează şi răspund de buna desfăşurare a acţiunilor organizate la nivel judeţean;
d) îndeplinesc alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Consilului Judeţean ANR.
Art. 83 Secretarul Executiv al filialei judeţene are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivel judeţean;
b) coordonează activitatea de centralizare a evidenţei membrilor de partid și o înaintează Secretarului General;
c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere;
d) constituie Arhiva de documente a organizaţiei;
e) îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile ConsiliuluiJudeţean ANR.
Art. 84 Trezorierul filialei judeţene are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiilor;
b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile filialei judeţene asigurând legalitatea utilizării acestora;
c) coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu;
d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar-contabilă a filialei.
Art. 85 Consilierii au atribuţii stabilite prin hotărârile ConsiliuluiJudeţean ANR, la propunerea Președintelui ConsiliuluiJudeţean ANR.
Art. 86 Consiliul Judeţean ANR se întruneşte o data pe lună şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Consiliului Judeţean ANR, a Biroului Permanent sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
Art. 87 Convocarea Consiliului Judeţean ANR se face cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către Președintele Consiliului Judeţean ANR, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poştă, fax), fiecărui participant. Președintele Consiliului Judeţean ANR are obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanţilor.
Art. 88 La şedinţa ConsiliuluiJudeţean ANR sunt convocaţi cu drept de vot consultativ membrii consiliului Judeţean ANR, primarii, viceprimarii, prefectul, subprefectul şi parlamentarii în exerciţiu care reprezintă judeţul respectiv, membri ai partidului şi care nu ocupă deja o funcţie în Consiliul Judeţean ANR.
Art. 89 În cazul în care în cadrul şedinţelor apare situaţia de balotaj de voturi, se decide în favoarea votului Președintelui Consiliului Judeţean ANR.
Art. 90 Consiliul Judeţean ANR are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea partidului la nivel judeţean în intervalul dintre Adunările Generale Judeţene;
b) coordonează activitatea reprezentanţilor partidului numiţi sau aleşi în administraţia judeţeană;
c) aplică hotărârile forurilor de conducere superioare ierarhic;
d) ține evidenţa membrilor de partid de la nivel judeţean și o comunică lunar Secretarului General;
e) validează cererile de înscriere în partid, aprobate de Consiliul Local ANR;
f) alege prin vot secret delegaţii la Congresul partidului în limita normei de reprezentare stabilită de Consiliul Naţional;
g) urmărește încasarea cotizațiilor de la organizațiile locale şi se preocupă de obţinerea altor fonduri necesare activităţii partidului, potrivit legii;
h) administrează şi răspunde de patrimoniul deţinut de organizaţia judeţeană;
i) propune candidaţi pentru consilierii judeţeni, respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucureşti;
j) elaborează proiecte şi adoptă poziţii legate de administrarea judeţului;
k) comunică poziţia partidului în probleme de interes public;
l) organizează campaniile electorale ale partidului la nivel judeţean și numeşte şeful campaniei electorale la nivel de judeţ;
m) numește membri interimari în cadrul Consiliilor Județene sau Locale, la propunerea Președintelui ConsiliuluiJudeţean sau Local, în cazul vacantării unor funcții, până la organizarea alegerilor județene sau locale.
n) stabileşte, conform normei de reprezentare, numărul de delegaţi în Adunarea Generală Judeţeană pentru fiecare organizaţie locală;
o) stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale filialei judeţene şi efectuează angajări şi concedieri;
p) informează Consiliul Naţional asupra evenimentelor petrecute şi acţiunilor desfăşurate pe plan judeţean;
q) validează sau invalidează rezultatele alegerilor pentru Consiliile Locale din componenţa structurii judeţene;
r) hotărăște excluderea membrilor Consiliului Local, la propunerea Președintelui Consiliului Local sau la propunerea a cel putin 1/3 din membrii Adunării Generale Locale, cu validarea Biroului Permanent;
s) hotărăște excluderea membrilor partidului cu funcții în administrația publică județeană, la propunerea Președintelui Consiliului Judeţean ANR, la propunerea cel puțin a 1/3 din membrii Adunării Generale Judeţene, sau la propunerea unui membru al Biroului Permanent, cu validarea Biroului Permanent;
t) emite deciziile de funcţionareși, în funcţie de rezultatele obţinute după 3 luni de activitate, de desființarea Grupurilor de Iniţiativă;
u) hotărăște cu privire la atribuțiile Consilierilor care fac parte din Consiliul Judeţean ANR.
Art. 91 La şedinţele Consiliului Judeţean ANR pot participa ca invitaţi specialişti din diferite domenii invitaţi de membri ai Consiliului Judeţean ANR cu acordul Președintelui Consiliului Judeţean ANR.

Structura organizatorică la nivel regional
a partidului Alianța Noastră România

Art. 92 Consiliile Regionale coordonează activitatea filialelor județene ale partidului grupate după modelul regiunilor de dezvoltare.
Art. 93 Consiliul Regional al unei regiuni este compus dintr-un Coordonator Regional și Președinții Consiliilor Județene a tuturor județelor de pe teritoriul unei regiuni de dezvoltare.
Art. 94 Întrunirile Consiliului Regional vor avea loc semestrial și ori de câte ori e nevoie, prin rotație, la sediul tuturor filialelor județene.
Şedinţele Consiliului Regional sunt constituite statutar în condiţiile participării a jumătate plus unu din numărul membrilor componenţi iar hotărârile se adoptă cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi.
Art. 95 Consiliul Regional are următoarele atribuții:
a) monitorizeaza activitatea filialelor județene componente;
b) propune măsuri concrete de îmbunatățire a activității acestora;
c) numește Președinți ai Consiliilor Localeși Județene interimari, până la organizarea alegerilor județene sau locale;
d) propune Biroului Permanent suspendarea conducerii filialelor sau dizolvarea filialelor în situaţii deosebite, când forurile de conducere la nivel judeţean activează în afara prevederilor Statutului ori a Programului partidului.
Art. 96 Conducerea Consiliului Regional este asigurată pentru o perioada de 4 ani de către un Coordonator Regional numit de Președintele partidului dintre Vicepreședinții partidului.

Structura organizatorică la nivel naţional
a partidului Alianța Noastră România

Art. 97 Forurile de conducere ale partidului Alianța Noastră România la nivel naţional sunt:
a) Congresul;
b) Consiliul Naţional;
c) Biroul Permanent.
Art. 98 Congresul partidului este forul suprem de decizie, la nivel naţional, al partidului Alianța Noastră România și se compune din:
a) delegaţii aleși prin vot secret de Consiliile Judeţene și a municipiului București conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional;
b) membrii Consiliului Naţional.
Art. 99 Congresul se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 4 ani şi în şedinţă extraordinară, oricând este necesar, la convocarea Președintelui partidului sau la solicitarea, în scris, a doua treimi din Consiliile Judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Art. 100 Consiliul Naţional stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum şi numărul delegaţilor, conform normei de reprezentare pentru fiecare organizaţie judeţeană.
Art. 101 Norma de reprezentare se stabilește în funcție de numărul membrilor filialelor judeţene și a municipiului București.
Art. 102 La lucrările Congresului pot participa ca invitaţi fără drept de vot personalităţi ale vieţii politice, economice, academice, universitare, ştiinţifice, culturale, juridice, artistice, sportive şi din alte domenii, din ţară şi din străinătate, invitate de către Biroul Permanent.
Art. 103 Convocarea Congresului se face, fiecărui participant, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poştă, fax), cu cel puţin 30 de zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 15 zile pentru şedinţa extraordinară, de către Preşedintele partidului. Preşedintele partidului are obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanţilor la Congres.
Art. 104 Congresul se desfăşoară statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se iniţiază o nouă convocare la care Congresul este statutar indiferent de numărul de delegaţi prezenţi.
Art. 105 Lucrările Congresului sunt conduse de către Președintele partidului în exercițiu. Toate documentele prezentate sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot.
Art. 106 Congresul partidului are următoarele atribuţii principale:
a) alege prin vot secret membrii Consiliului Naţional;
b) adoptă și/sau modifică Statutul partidului, la propunerea Consiliului Național;
c) adoptă Programul politic prezentat de Președintele partidului;
d) alege prin vot secret cei 3 membri ai Comisiei Naţionale de Arbitraj;
e) alege prin vot secret cei 3 membri ai Comisiei Naţionale de Cenzori;
f) hotărăşte asupra raportului de activitate al Consiliului Naţional, prezentat de către Președintele partidului;
g) hotărăște excluderea Președintelui partidului la propunerea Consiliului Național;
h) validează hotărârea Consiliului Național de excludere a membrilor Comisiei Naţionale de Arbitraj și cei ai Comisiei Naţionale de Cenzori;
i) hotărăște autodizolvarea partidului prin votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor.
Art. 107 Consiliul Naţional exercită conducerea partidului în intervalul dintre Congrese şi este compus din 45-65 membri, aleși de Congres pentru o perioada de 4 ani. Din acest organism fac parte:
a) Președinții Consiliilor Judeţene;
b) Șefii Departamentelor;
c) Membrii Biroului Permanent.
Art. 108 Consiliul Naţional este forul de conducere politică al partidului și se întruneşte trimestrial şi oricând este necesar la convocarea Președintelui partidului,care conduce acest organism, sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
Art. 109 Şedinţa Consiliului Naţional este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor acesteia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art. 110 Convocarea Consiliului Naţional se face, fiecărui participant, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poştă, fax), cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către Președintele partidului, careare obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanţilor.
Art. 111 Președintele partidului poate invita la şedinţele Consiliului Naţional şi alte persoane și personalități, fără drept de vot.
Art. 112 Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
a) coordonează întreaga activitate a partidului între Congrese;
b) urmăreşte modul de îndeplinire a hotărîrilor Congresului partidului;
c) alege prin vot secret Preşedintele partidului, pentru un mandat de 4 ani;
d) alege prin vot secret membrii Biroului Permanent din lista de candidați propusă de către Preşedintele partidului;
e) alege prin vot secret Șefii Departamentelor centrale de analiză pe diferite domenii din cadrul partidului, din lista de candidați propusă de către Preşedintele partidului;
f) revocă individual din funcție membrii Biroului Permanent, la propunerea Preşedintelui partidului sau la propunerea a cel putin 10 lideri județeni;
g) aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a structurilor constituite în interiorul partidului;
h) dezbate raportul Comisiei Naţionale de Cenzori, dă descărcare pentru execuţia bugetară şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
i) propune Congresului modificarea Statutului partidului;
j) avizează Programul politic prezentat de Preşedintele partidului;
k) hotărăşte constituirea de alianţe și coaliții politice cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condiţiile legii, precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice, la propunerea Biroului Permanent;
l) dezbate şi aprobă anual Rapoartele de activitate ale Preşedintelui partidului, Secretarului general, Vicepreşedinţilor partidului, şefilor de departamente, precum şi ale structurilor interne ale partidului;
m) coordonează şi sprijină activitatea filialelor judeţene și pe cea a municipiului Bucureşti;
n) analizează activitatea parlamentarilor, europarlamentarilor şi a demnitarilor partidului, precum şi a reprezentanţilor în administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun;
o) aprobă programul de guvernare al partidului;
p) solicită rapoarte de activitate ale persoanelor numite în Guvern şi în administraţia publică centrală;
q) stabileşte numărul delegaţilor şi norma de reprezentare pentru delegaţiile judeţene la Congresul partidului;
r) aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu prevederile Statutului;
s) aprobă Codul Etic al membrilor partidului și Regulamentul de Organizare și Funcționare, la propunerea Biroul Permanent;
t) hotărăște, în cazul în care nu există organizaţie judeţeană, excluderea membrilor Consiliului Local, la propunerea Președintelui Consiliului Local sau la propunerea a cel putin 1/3 din membrii Adunării Generale Locale.
u) hotărăște excluderea membrilor partidului ce fac parte din Biroul Permanent, la propunerea Președintelui partidului;
v) propune Congresului partidului excluderea Președintelui partidului, a membrilor Comisiei Naționale de Arbitraj și pe cei ai Comisiei Naționale de Cenzori.
w) emite deciziile de funcţionare și desființarea Grupurilor de Iniţiativă, în cazul în care nu există filială judeţeană;
x) stabilește cuantumul cotizaţiilor lunare ale membrilor, repartizarea și utilizarea acestora.
Art. 113 În cadrul Consiliului Naţional se organizează Departamentele partidului structurate pe domenii de activitate în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional şi specialişti din diferite domenii, membri şi simpatizanţi ai partidului.
Art. 114 Șefii Departamentelor sunt aleși de membrii Consiliului Naţional la propunerea Preşedintelui partidului.
Art. 115 În activitatea lor, şefii Departamentelor de specialitate pot propune o conducere a Departamentului alcătuită din 1-3 vicepreşedinţi şi un secretar, cu aprobarea Președintelui partidului.
Art. 116 Activitatea Departamentelor de specialitate se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare, elaborat de Biroul Permanent și supus aprobării Consiliului Național.
Art. 117 Departamentele partidului activează permanent și au următoarele atribuții:
a) elaborează studii, strategii și programe privind diferite domenii de specialitate;
b) elaborează proiecte de program politic și de program de guvernare;
c) monitorizează acțiunile guvernamentale și ministeriale și propun moduri de reacție.
Art. 118 Biroul Permanent este organul executiv al partidului între două ședințe consecutive ale Consiliului Național și este compus din Președintele partidului și 11 membri aleși prin vot secret de membrii Consiliului Național la propunerea Președintelui partidului.
Art. 119 Biroul Permanent se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui partidului.
Art. 120 Din Biroul Permanent fac parte:
a) Președintele partidului;
b) 8 Vicepreședinți cu rol de coordonare regională;
c) Secretarul General;
d) Secretarul General Adjunct;
e) Trezorierul Naţional.
Art. 121 Biroul Permanent are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea partidului între şedinţele Consiliului Naţional;
b) numeşte și revocă purtătorul de cuvânt al partidului;
c) desemnează reprezentantul partidului în Biroul Electoral Central;
d) validează sau invalidează rezultatele alegerilor care au loc în filialele județene ale partidului;
e) hotărăşte dizolvarea Consiliului Judeţean ANR sau demiterea Președintelui Consiliului Judeţean ANR în situaţii deosebite, când forurile de conducere la nivel judeţean activează în afara prevederilor Statutului ori ale Programului partidului;
f) hotărăşte dizolvarea filialei care încalcă prevederile Statutului şi Programului Partidului, aducînd prejudicii grave imaginii, activităţii şi unităţii acestuia;
g) coordoneazăla nivel național campaniile electorale ale partidului pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale şi numeşte şefii fiecăreia dintre aceste campanii electorale;
h) emite luări de poziţie legate de evenimentele politice, sociale şi economice curente;
i) iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi internaţionale ale partidului cu alte partide politice, organizaţii neguvernamentale, sindicate, asociaţii patronale, etc.;
j) numeşte şi revocă din funcţii reprezentanţii partidului în instituţii centrale, foruri şi organizaţii interne şi internaţionale;
k) oricare dintre membrii Biroului Permanent poate propune excluderea membrilor partidului cu funcții în Administrația Publică Județeană, cu validarea Biroului Permanent sau prin hotărârea Biroului Permanent;
l) stabilește structura de personal angajat pentru necesitățile de funcționare ale structurilor centrale și efectuează angajări şi concedieri;
m) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și îl propune spre aprobare Consiliului Național;
n) administrează patrimoniul și resursele financiare și materiale ale structurilor centrale;
o) elaborează regulamentele de organizare și funcționare internă ale structurilor constituite în interiorul partidului şi le propune spre aprobare Consiliului Național;
p) decide schimbarea sediului central al partidului;
q) negociază alianţe și orice alte înţelegeri politice şi le supune aprobării Consiliului Naţional;
r) negociază comasări prin fuziune sau absorbție în divizare totală sau parțială, în numele partidului, şi le supune avizării Consiliului Naţional;
s) propune, aprobă, validează și hotărăște sancţiunea excluderii membrilor potrivit prevederilor statutului;
t) propune spre avizare Consiliului Naţional Programul politic al partidului;
u) validează şi stabileşte forma finală a listelor de candidaţi pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și pentru funcţia de Preşedinte al României;
v) validează hotărârile de excludere ale membrilor partidului pronunțate de Consiliul Judeţean ANR sau de către Consiliul Național. Dispune excluderea membrilor partidului cu funcții în administrația publică locală, administrația publică județeană sau care fac parte din Consiliul Judeţean ANR;
w) oricare membru al Biroului Permanent poate formula propuneri de excludere a membrilor partidului cu funcții în administrația publică locală, administrația publică județeană sau care fac parte din Consiliul Judeţean ANR;
x) poate decide convocarea Adunărilor Generale Județene și a Consiliilor Județene;
Art. 122 Președintele partidului este garantul realizării Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului partidului.
Art. 123 Președintele partidului conduce și prezidează forurile de conducere la nivel naţional, este ales pentru un mandat de 4 ani și are următoarele atribuţii:
a) reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele şi patronatele, cu alte organizaţii ale societăţii româneşti, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;
b) face declaraţii şi exprimă poziţii politice în numele şi în interesul partidului;
c) semnează actele şi comunicatele oficiale ale partidului, precum şi alte documente care angajează partidul din punct de vedere politic şi juridic;
d) convoacă și prezidează Biroul Permanent, Consiliul Naţional şi Congresul şi coordonează activitatea acestor foruri;
e) propune Consiliului Naţional lista de candidați pentru Biroul Permanent;
f) propune Consiliului Naţional lista de candidați pentru șefia Departamentelor și aprobă structura acestora de conducere;
g) numește Coordonatorii Regionali dintre Vicepreședinții partidului;
h) propune Consiliului Național excluderea membrilor partidului ce fac parte din Biroul Permanent;
i) propune Biroului Permanent sancţionarea sau suspendarea din funcţie a oricărui membru din conducerea partidului. Suspendarea aprobată de Biroul Permanent are efect imediat din momentul aprobării.
j) decide aplicarea oricărei sancţiuni oricărui membru al partidului, cu efect imediat, sancțiune ce va fi confirmată sau infirmată de organul corespunzator abilitat să aplice sancțiunea respectivă;
k) semnează forma finală a listelor de candidaţi pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale şi înaintează autorităţilor competente listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;
l) îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului.
Art. 124 În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele partidului emite decizii.
Art. 125 Vicepreședinții partidului sunt aleși prin vot secret în cadrul Biroului Permanent de către membrii Consiliului Naţional la propunerea Președintelui partidului și coordonează câte o regiune, în calitate de Coordonatori Regionali.
Art. 126 Vicepreședinții partidului sunt liderii acțiunii politice și de imagine ai partidului, putând exprima public poziția partidului în legatură cu temele politice, sociale, economice de actualitate.
Art. 127 Vicepreședinții partidului prezidează prin rotaţie forurile de conducere în cazul absenţei sau la solicitarea în scris a Președintelui partidului și îndeplinesc alte atribuţii de conducere conform delegării de competenţe din partea Președintelui partidului.
Art. 128 Secretarul General este ales prin vot secret în cadrul Biroului Permanent de către membrii Consilului Naţional la propunerea Președintelui partidului.
Art. 129 Secretarul General coordonează activitatea Secretarului General Adjunct și a Secretarilor Executivi județeni ai partidului şi are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă de partid la nivel central, comunicarea internă cu filialele judeţene, a municipiului Bucureşti şi din diaspora, precum şi comunicarea partidului cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;
b) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului;
c) conduce activitatea de resurse umane și asigură evidența membrilor partidului;
d) asigură, împreună cu Trezorierul Naţional, evidența strângerii cotizațiilor;
e) asigură gestiunea patrimoniului partidului;
f) conduce serviciile administrative la nivel central şi încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora;
g) organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Congresului, Consiliului Naţional şi Biroului Permanent;
h) elaborează proiectele Regulamentelor de organizare şi funcţionare internă;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Președintele partidului.
Art. 130 În exercitarea atribuţiilor sale, Secretarul General emite decizi își poate delega competențele sale total sau parțial Secretarului General Adjunct.
Art. 131 Trezorierul Naţional are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiilor la nivel national;
b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile partidului asigurând legalitatea utilizării acestora;
c) coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu;
d) întocmeşte periodic rapoarte Biroului Permanent cu privire la activitatea finaciar-contabilă a partidului.
Art. 132 Pentru soluționarea diferendelor dintre membrii partidului se constituie, conform prevederilor Statutului, Comisia Naţională de Arbitraj și Comisiile Județene de Arbitraj.
Art. 133 Comisia Naţională de Arbitraj funcţionează ca instanţă supremă în toate problemele referitoare la respectarea Statutului, a Codulului Etic şi a Regulamentului de organizare și funcţionare ale partidului.
Art. 134 Deciziile definitive ale Comisiei Naţionale de Arbitraj sunt obligatorii pentru toţi membrii şi pentru toate forurile de conducere ale partidului şi se aplică de către forurile competente.
Art. 135 Comisia Naţională de Arbitraj este compusă din 3 membri aleși de Congresul partidului pentru o perioadă de 4 ani și îşi desfăşoară propria activitate și coordonează activitatea tuturor Comisiilor Judeţene de Arbitraj în baza regulamentului de organizare și funcţionare elaborat de Biroul Permanent și aprobat de Consiliul Național.
Art. 136 Comisiile Judeţene de Arbitraj sunt formate din câte 3 membri, aleși de către Adunarea Generală Judeţeană pentru o perioadă de 4 ani. Acestea își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcţionare elaborat de Biroul Permanent și aprobat de Consiliul Național.
Art. 137 Comisia Județeană de Arbitraj soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor de sancționare aplicate la nivel județean.
Art. 138 Comisia Naţională de Cenzori are atribuţii de verificare şi analiză a modului de gestionare a patrimoniului şi fondurilor partidului. Comisia Naţională de Cenzori îşi desfăşoară propria activitate şi coordonează activitatea tuturor Comisiilor Judeţene de Cenzori, îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de organizare, elaborat de Biroul Permanent și aprobat de Consiliul Național.
Art. 139 Membrii Comisiilor Naţionale de Arbitraj şi de Cenzori nu pot face parte din nici un for de conducere al partidului Alianța Noastră România.
Art. 140 Prin decizia Consiliului Naţional se pot înfiinţa şi alte structuri interne la nivel central şi local (organizații de tineret, studenţi, femei, pensionari etc.) ce vor activa pe baza unor regulamente specifice de funcţionare elaborate de Biroul Permanent.

CAPITOLUL IV
PROCEDURILE DE ALEGERE ÎN CADRUL
PARTIDULUI ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA

Art. 141 Adunările Generale Locale / Județene ale membrilor sunt constituite statutar dacă la ele participă jumătate plus unu din numărul total al membrilor. În cazul în care cvorumul prevăzut nu se îndeplinește, Adunarea Generală Locală / Județeană se întruneşte în termen de 5 zile de la prima întâlnire şi se consideră statutară indiferent de numărul participanţilor.
Art. 142 Şedinţele forurilor de conducere ale partidului la nivel naţional şi la nivelul Consiliului Regional sunt constituite statutar în condiţiile participării a jumătate plus unu din numărul membrilor componenţi, cu excepțiile prevăzute de Statut.
Art. 143 Hotărârile în cadrul forurilor de conducere, constituite statutar, se adoptă cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi, cu excepțiile prevăzute de Statut.
Art. 144 În cadrul forurilor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul conducătorului forului respectiv este decisiv.
Art. 145 Votul în cadrul forurilor de conducere ale partidului se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu decizia membrilor, prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice.
Art. 146 Pentru alegerea membrilor forurilor de conducere locale, judeţene şi naţionale şi a delegaţilor la Adunările Generale Locale, Județene și la Congresul partidului, votul este secret.
Art. 147 În cazul funcţiei vacante de Președinte al Consiliului Local sau Judeţean ANR se organizează alegeri pentru Consiliul Local / Judeţean ANR în termen de 30 de zile, timp în care conducerea este asigurată de un Președinte Interimar numit de Consiliul Regional.
Art. 148 Membrii Adunării Generale Județene vor fi aleşi conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Judeţean ANR.
Art. 149 Delegaţii filialelor judeţene la Congresul partidului vor fi desemnaţi conform unei norme de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional.
Art. 150 Candidaturile pentru Consiliul Local / Judeţean ANR trebuie susţinute în scris de cel puţin trei membri care sunt membri ai Adunării Generale Locale / Judeţene. Un membru poate susţine în scris o singură persoană care candidează pentru Consiliul Local / Judeţean ANR.
Art. 151 Funcţia de membru în Consiliul Local / Judeţean ANR este câştigată de candidaţii care au obţinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate de către membrii prezenţi la Adunarea Generală Locală / Judeţeană. Dacă nu a fost obţinută această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primii doi clasaţi în ordinea voturilor obţinute şi câştigă cel care obţine cele mai multe voturi în al doilea tur de scrutin.
Art. 152 La Adunarea Generală Judeţeană de alegere a Consiliului Judeţean ANR participă ca observator un membru al Biroului Permanent.
Art. 153 Candidaturile pentru funcţia de Președinte al partidului trebuiesc susţinute în scris de cel puţin 10 Președinți ai Consiliilor Județene. Un Președinte de Consiliu Judeţean ANR poate susţine în scris o singură candidatură pentru funcţia de Președinte al partidului.
Art. 154 Funcţia de Președinte al partidului este câştigată de candidatul care a obţinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate de către membrii prezenţi la Congres. În cazul în care nu a fost obţinută această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primii doi clasaţi în ordinea voturilor obţinute şi câştigă candidatul care obţine cele mai multe voturi în al doilea tur de scrutin.
Art. 155 În vederea verificării mandatelor de delegaţi şi a modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la Adunările Generale Judeţene sau la Congresul partidului, se constituie Comisii de Validare la nivelul acestor organisme, alcătuite din 3 membri.
Art. 156 Membrii Comisiei de Validare sunt aleşi dintre delegaţii la Adunările Generale Judeţene respectiv, după caz, la Congresul partidului, şi îşi aleg, din rândul acestora, un preşedinte.
Art. 157 Comisia de Validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar şi le prezintă Adunării Generale Judeţene şi Congresului, prin procesul verbal de şedinţă.
Art. 158 În vederea stabilirii rezultatului alegerilor, Adunările Generale Judeţene şi Congresul partidului aleg, din rândul membrilor sau al delegaţilor care nu şi-au depus candidatura pentru nici una dintre funcţiile care fac obiectul alegerilor, Comisiile de numărare a voturilor. Acestea se alcătuiesc din 3 membri.
Art. 159 Comisia de numărare a voturilor verifică şi centralizează voturile obţinute pentru fiecare candidat în parte şi prezintă forurilor respective raportul cu privire la: numărul total al voturilor, numărul voturilor valabil exprimate, numărul voturilor anulate şi nominalizările candidaţilor aleşi ş.a.

CAPITOLUL V
MIJLOACELE MATERIALE SI FINANCIARE ALE
PARTIDULUI ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA

Art. 160 Partidul Alianța Noastră România poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii sale.
Art. 161 Sursele de finanţare ale partidului Alianța Noastră România sunt:
a) cotizații ale membrilor de partid;
b) donații, legate și alte liberalități;
c) venituri provenite din activități proprii;
d) subvenții de la bugetul de stat;
e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice;
f) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii;
g) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminarii cu tematică politică, economică sau socială;
h) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului;
i) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
j) emiterea legitimațiilor de membru al partidului.
k) alte surse de venituriconform Legii 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
Art. 162 Resursele partidului pot fi alocate pentru:
a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă şi promovare;
d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul;
i) investiţii în bunuri mobile şi imobile;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de birotică;
l) cheltuieli pentru campania electorală;
m) cheltuieli cu comisioane bancare;
n) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor;
o) cheltuieli de întreținere și reparații auto;
p) cheltuieli cu prime de asigurare;
r) cheltuieli de transport;
s) cheltuieli cu combustibili și carburanți.
Art. 163 Cuantumul cotizaţiilor lunare ale membrilor, repartizarea și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Naţional.
Art. 164 Filialele locale şi judeţene,dar și structurile interne prevăzute la art. 140 pot deschide conturi bancare în condiţiile legii şi răspund de gestionarea acestora.
Art. 165 Biroul Permanent numeşte un mandatar financiar coordonator la nivel central și câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.
Art. 166 Mandatarul financiar reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă căreia îi transmite documentele și rapoartele prevăzute de lege, în scris și în format electronic.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 167 Statutul partidului Alianța Noastră România este obligatoriu pentru toţi membrii şi toate structurile partidului.
Art. 168 Hotărârile adoptate de Congresul partidului, Consiliul Naţional şi Biroul Permanent sunt obligatorii pentru toate forurile de conducere şi pentru toţi membrii partidului Alianța Noastră România, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.
Art. 169 În termen de 60 de zile de la înscrierea partidului în Registrul partidelor politice, Biroul Permanent va supune aprobării Consiliului Naţional Regulamentul de organizare şi funcţionare al partidului.
Art. 170 Partidul Alianța Noastră România poate înființa organizații, forumuri, ligi profesionale, care să cuprindă reprezentanți ai studenților, muncitorilor, agricultorilor, pensionarilor, ai altor categorii socio-profesionale.
Art. 171 În măsura în care nu prevede, prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările și completările aduse prin Legea 114/2015.
Art. 172 Partidul Alianța Noastră România îşi încetează activitatea prin hotărârea Congresului partidului, votată de cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor, precum și prin modalitățile prevăzute de Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările și completările aduse prin Legea 114/2015.
Aprobat de membrii fondatori ai partidului Alianța Noastră România în cadrul Adunării de Constituire din data de 09.05.2016.

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1  Regulamentul de Organizare și Funcţionare (ROF), are rolul de a concretiza, detalia sau clarifica prevederile Statutului Alianţei Noastre România (ANR), în scopul planificării, coordonării şi desfăşurării eficiente a activităţilor specifice, în special în perioada de constituire şi operaţionalizare a structurilor, la nivel local şi central.

 

CAPITOLUL II

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR ANR PÂNĂ LA CONGRES

Art. 2 Activitatea curentă a partidului este condusă de Biroul Permanent (BP) care îndeplineşte un rol tranzitoriu până la alegerea noilor structuri în cadrul primului Congres. BP organizează şi desfăşoară Adunarea Generală în vederea alegerii/constituirii Consiliului Naţional. BP validează cererile de adeziune până la constituirea Consiliului Național (CN).

Art. 3  Consiliul Naţional are rolul de conducere în perioada de până la primul Congres şi va funcţiona cu un număr redus de membri (de regulă 9-15), faţă de prevederile Statutului. Numărul de membri va fi adaptat nevoilor de constituire şi operaţionalizare a structurilor, până la primul Congres.

Art. 4 Din CN fac parte membri BP și persoanele alese în cadrul primei ședințe de constituire. Consiliul Naţional alege Preşedintele Interimar, cu un mandat valabil până la primul Congres.

Art. 5 CN va elabora, adopta şi transmite grupurilor de iniţiativă documentele (orientative) pentru pregătirea şi constituirea organizaţiilor locale, coordonând permanent activitatea din teritoriu.

Art. 6 CN va stabili, modalitatea prin care administratorul website-ului ANR va înştiinţa consiliile judeţene ANR, după constituire, privind fişele de înscriere on-line (Statut art.15).

Art. 7 Evidenţa membrilor, militanţilor şi simpatizanţilor se va ţine conform precizărilor CN și anexei la ROF.

 

CAPITOLUL III

REGULI DE DESFĂŞURARE A ÎNTRUNIRILOR

Art. 8 Pe timpul desfăşurării activităţilor specifice membrii ANR trebuie să respecte regulile generale de convieţuire socială şi publică referitoare, în principiu, la: punctualitate, ţinută decență, comportament civilizat, respect faţă de colegi, politeţe, modestie, echilibru etc.

Art. 9 Pe timpul desfăşurării activităţilor publice (întâlnirilor de lucru, prezentărilor, simpozioanelor, sesiunilor de comunicări etc.) membrii ANR:

*trebuie să asigure menţinerea unei atmosfere de lucru corespunzătoare;
*nu vor întrerupe persoanele care îşi expun opiniile;
*nu vor folosi telefoane (tablete, laptop-uri), decât în măsura în care acestea sunt destinate prezentărilor;
*vor trece dispozitivele electronice în modul „silențios”, la începerea activităţilor;
*nu vor avea atitudini ireverenţioase (nepoliticoase);
*vor respecta secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor care au acest caracter;
*se vor abţine de la manifestări care aduc atingere prestigiului partidului;
*nu vor consuma alimente, băuturi alcoolice şi alte substanţe interzise.

Art. 10 Legitimarea fiecărui participant la întâlnirile ANR se face exclusiv pe baza legitimației de mebru, legitimație emisă și vizată de BP.

 

CAPITOLUL IV

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE

Art. 11 Pentru buna desfăşurare a activităţilor ANR, în mod organizat și eficient, BP, respectiv CN, precum și toate structurile locale:

– vor planifica principalele activităţi (de regulă, pentru un an calendaristic) şi se vor adapta documentele de lucru conform nevoilor curente, în funcţie de evenimentele concrete, lunar şi ori de cate ori e nevoie;
– vor consemna, în procese verbale (minute ale întâlnirilor), propunerile participanţilor şi deciziile în cadrul ANR;
– va asigura fluxul informaţional corespunzător, operativ şi continuu;
– vor elabora şi vor difuza structurilor locale modele ale documetelor de lucru.

Art. 12 Toate informațiile legate de activitatea ANR, de membri, de deciziile politice, operaționale și de comunicare vor fi tratate de către toți membri ANR în regim de strictă confidențialitate. Încălcarea acestei prevederi se poate sancționa de către BPN cu excluderea din partid.

Art. 13 Documentele ANR (adeziunile membrilor, registrul de evidență a membrilor, hotărârile Consiliului Local vor fi transmise prin curier, în format printat, în original Secretariatului General ANR, Consiliul local păstrând o copie – aceste documente nu vor fi transmise pe e-mail). Tipul de comunicare va fi validat cu departamentul de comunicare și cu SG ANR, pentru a putea asigura un climat de comunicare sigur și eficient.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 Art. 14 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) a fost discutat în cadrul şedinţei Biroului Permanent şi a fost aprobat de către Consiliu Național în termenul legal.

Art. 15 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare de la data de 03.08.2016 şi va fi valabil până la primul Congres.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conţine _ anexe, care fac parte integrantă din acesta.

 

Anexe:

Modelul cererii de adeziune
Formatul Registrului de evidenţă a membrilor, militanţilor şi simpatizanţilorGhidul de constituire a structurilor locale

Şedinţe, adunări generale

Militanţii, simpatizanţii, invitaţii